Utmaningar med behandlingens tidsbegränsning:

Du som sjuksköterska kan ofta stå inför tidsbegränsningar och stressiga arbetsförhållanden.
Att ge ordentlig smärtlindring kan vara tidskrävande då verkningstiden kan ta upp en betydande del av den nödvändiga sårbehandlingen. Det är därför viktigt att försöka hantera tidsbegränsningarna och balansera tiden för att kunna erbjuda både smärtlindring och noggrann sårbehandling. Så kallade endimensionella smärtskalor kan hjälpa dig att uppskatta smärtintensiteten hos din patient så att du snabbt kan fatta korrekta beslut om vilka smärtlindringsåtgärder som är lämpliga för patientens behov och den tillgängliga tidsramen.

Rekommenderade smärtskattningsinstrument:

För att bedöma upplevd smärta och underlätta kommunikationen mellan dig som vårdpersonal och din patient används olika smärtskattningsinstrument. Dessa instrument ska vara enkla att använda och förstå för både dig och dina patienter. Genom att konsekvent använda smärtskattningsinstrument kan du som sjuksköterska följa smärtans förlopp över tid och vidta åtgärder för att lindra smärta effektivt.

Ange dina uppgifter så skickar vi guiden med en länk till din mejl.

Smärtskalor sårbehandling

Det finns olika smärtskalor som används som verktyg för att göra en uppskattning och bedömning av en patients upplevda smärta. De tre vanligaste endimensionella metoderna är numerisk skala (NRS), verbal beskrivande skala (VDS/VRS) och visuell analog skala (VAS). Dessa smärtskalor kan ge dig en tydlig förståelse för patientens upplevda smärtnivå och möjlighet att anpassa behandlingen därefter. Nedan skalor kan alla vara relevanta och valet av skala anpassas efter patientens behov. Men för att bedöma mer komplicerade smärttillstånd krävs mer komplexa mätinstrument som kan skatta smärtan utefter fler dimensioner; fysiska, psykiska, sociala, emotionella och existentiella.

Numerisk skala (NRS)

Numerisk skala är en vanligt använd smärtskattningsmetod. Den innebär att patienten ombeds ange sin upplevda smärta på en skala från 0 till 10, där 0 representerar ingen smärta och 10 är den värsta möjliga smärtan. Patienten väljer den siffra som bäst beskriver deras smärtnivå.

smartskattning numerisk skala absorbest sarbehandling

Visuell analog skala (VAS)

Med den visuella analoga skalan markerar patienten en punkt på en linje för att indikera den upplevda smärtintensiteten. Linjen sträcker sig från ”ingen smärta” till ”värsta tänkbara smärta”. Genom att mäta avståndet från startpunkten till markören får man en visuell representation av smärtan och du som sjuksköterska kan bedöma och dokumentera smärtintensiteten.

smartskattning visuell analog skala absorbest sarbehandling

Verbal beskrivande skala (VDS/VRS)

Verbal beskrivande skala är en annan vanligt förekommande smärtskattningsmetod.
Denna skala uppmanar patienten att använda ord för att beskriva smärtintensiteten. Skalan kan variera från en enklare skala med färre punkter (ingen smärta, lätt smärta, måttlig smärta, svår smärta) till en mer detaljerad skala med fler ordval för att beskriva olika smärtgrader. Patienten väljer det ord som bäst beskriver deras smärtnivå. Genom att använda verbalt beskrivande skala får du en relativt nyanserad bild av smärtan vilket hjälper dig att förstå patientens upplevelse på ett mer detaljerat sätt. Verbal beskrivande skala kan vara användbar när patienter har svårt att använda numeriska skalor.

 smärtskattning verbal beskrivande skala absorbest sårbehandling

Utbildningsmaterial, en guide om hur man kan behandla svårläkta, vätskande bensår.

En guide om svårläkta bensår

Den stora guiden om bensår hjälper dig att förstå olika sår, vad som utmärker dessa och hur de bäst behandlas under och efter läkningsprocessen.

Ladda ner den här

Artikelreferenser

https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/akut-bedomning-och-skattning/smartskattning-av-akut-och-postoperativ-smarta/smartskattningsinstrument/ (Hämtad 2023-05-15)

Lindholm C. Sår. Uppl 4:2 Studentlitteratur AB, 2018