Absorbests medicinteknik och hållbarhetsarbete

Absorbest medicinteknik

Vår resa började med ett absorberande ilägg i transportlådor för fisk, och dessa används flitigt inom fiskeindustrin än idag. Numera är vi ett bolag som har huvudfokus på medicinteknik, där bevis och analys är grunden i vår utveckling. Vi är ett av få företag som är verksamma inom denna sektor som har total kontroll över vår produktionsprocess, från råmaterial till färdig produkt. Vi undviker användandet av semitillverkade komponenter. Denna fullständiga integration av tillverkningen gör att vi kan introducera förändringar snabbt och vara lyhörda för våra kunders krav.

foretaget-absorbest-medicinteknik

Vår gemensamma framtid

Med en ökande andel äldre, så ökar också antalet människor med svårläkta sår i världen. Trycket på sjukvården ökar konstant. Vi själva och branschen har ett viktigt ansvar att kontinuerligt utveckla produkter som bidrar till förbättrad hälsa, praxis och hälsoekonomi.

Vi ställer höga krav på oss själva och produkter som uppfyller miljö-, hygien- och funktionskraven hos statliga- och hälsovårdsmyndigheter över hela världen. Produkter för sårbehandling och vätskehantering tillverkas i vårt moderna renrum och i en kontrollerad zon.

Genom att arbeta utifrån vår djupa kunskap och erfarenhet, med en ständig dialog med kliniker, ägnar vi både energi och tid åt att förbättra befintliga produkter – och uppfinna nya.

Absorbests hållbarhetsarbete

”Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.” Står att läsa på den Svenska regeringens hemsida.

Genom att fokusera på tre av de globala målen har Absorbest valt att arbeta strategiskt med agenda 2030 för att bidra till en hållbar utveckling. Ett område för varje dimension är utvalt som fokusmål för oss.

Absorbest arbetsvillkor - Fn's globala mål - hållbarhet

Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

En filosofi som genomsyrar våra relationer med medarbetare, affärspartners, leverantörer och slutkunder.

Människor behöver balans i livet för att må bra. Att hitta balans mellan arbete med andra arenor i livet som familj och fritid är en nyckel för att trivas och prestera på sitt jobb. Som arbetsgivare strävar Absorbest efter att våra medarbetare ska trivas när de går till sitt jobb. Här ska det råda en arbetsmiljö som lever upp till lagar och krav och man ska mötas av andra kollegor som också tycker det är kul att gå till jobbet. Som ledare på Absorbest utbildas man i kurser i Bättre arbetsmiljö (BAM).

När vi väljer våra leverantörer av tjänster och råvaror är vi noggranna. Genom våra audits och leverantörsavtal säkrar vi att även leverantörerna vi samarbetar med håller anständiga arbetsvillkor för sina anställda.

Vi väljer även våra kunder med omsorg och har som exempel avbrutet våra tidigare affärsrelationer med Ryssland.

Vi vet att en god personalpolitik ger ett gott resultat och Absorbest satsar därför på att utveckla långsiktiga medarbetarrelationer som i sin tur främjar bolagets ekonomiska tillväxt. Långsiktighet är också ett ledord för oss i våra kundrelationer, vi vill hitta samarbeten som varar över tid och där vi i partnerskap skapar tillväxt tillsammans.

God hälsa välbefinnande absorbest hållbarhetsarbete

God hälsa och välbefinnande

För personalens och bolagets skull.
Att gå till jobbet utan att bli sjuk eller skadad är en rättighet. Som anställd hos Absorbest erbjuds man generösa friskvårdsbidrag och uppmuntras till rörelse och hälsa. Genom trivselenkäter och medarbetarsamtal tar vi tempen på medarbetarnas mående och försöker hela tiden arbeta aktivt med trivseln på arbetsplatsen. Arbetsplatsens skyddskommitté gör skyddsronder med planerad frekvens och HLR-utbildning genomförs för hela personalen.

Under våren och pandemiåret 2021, gjorde medarbetarna på Absorbest en hälsoutmaning, där man under sju veckor lagvis fokuserade på daglig motion och rörelse samt att göra hälsosamma val.

Med jämna mellanrum anordnas personalaktiviteter och när vi tillsammans uppnår goda resultat i bolaget, firas framgången gemensamt med alla företagets medarbetare.

Beroende på tjänst så erbjuder Absorbest i flera fall möjligheten att arbeta i en hybrid-modell på både hemmakontor och arbetsplatsen. En lösning som vi tror främjar våra anställdas välmående och hälsa.

Produkterna som Absorbest tillverkar och förser sjukvården med har som syfte att ge patienter och vårdpersonal god hälsa och välbefinnande. Exempel är sårbehandlingsprodukterna som hjälper till att få sår att komma till läkning och bidra till en förbättrad livskvalitet för patienterna. Men även sängunderlägg och mattor som tar hand om överskottsvätska i vårdmiljöer, minskar halkrisken och ger en bättre och torrare arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Bekämpa klimatförändringarna Absorbest hållbarhet

Bekämpa klimatförändringarna
Hur Absorbest arbetar med energi, transporter och materialutnyttjande

Energi

Absorbest har med omsorg valt en lokal el-leverantör som levererar enligt följande:

  • 100% förnybar energi, där mixen består av 9 % vattenkraft, 75 % vindkraft, 15 % biobränsle och 0,1 % solkraft.
  • 0% Kärnkraft
  • 0% Fossilt

Summerat blir el-mixens miljöbelastning 0,0g kärnavfall (g/kWh) och 0,0 g koldioxid (g/kWh).

Genom smart produktionsplanering och effektivt affärssystem tar vi kommandot över våra processer och jobbar aktivt med att minska förbrukning av elektriciteten vi använder i produktionsmaskinerna på vår produktionsanläggning i Sverige.

På Absorbests produktions-site finns ladd-station installerat för möjlighet att ladda elbil.

Transporter

Genom logistisk optimering av laster där vi packar så många enheter som möjligt på samma transport ökar vi vår effektivitet samtidigt som hållbarhetsaspekterna tillvaratas. Absorbests varor erbjuds och säljs över hela världen, men våra råvaruleverantörer är lokala aktörer i Sverige eller Europa.

Våra sjukvårdsartiklar tillverkas med tunn och låg profil i sin design. De är utan onödig fyll av cellulosa-fluffmaterial och därför ryms många enheter i en transportenhet. Ett smart sätt att minska antalet transporter, då fler enheter ryms i samma bil.

Eftersom förbanden är designade för att kunna sitta längre på patienternas sår jämfört med traditionella metoder, främjas en lägre bytesfrekvens som resulterar i en möjlighet för sjukvårdpersonalen att göra färre fysiska besök, vilket i praktiken kan innebära att en sjuksköterska inom hemsjukvården inte behöver åka lika ofta till en patient som tidigare.

Materialutnyttjande och materialval

Ett ständigt förbättringsarbete pågår för att optimera materialutnyttjandet i våra produktionsprocesser. Minskningen av spill är ett högt prioriterat arbete för Absorbest.

Ett resultat av arbetet, är att under en 8 månaders period reducerades det brännbara avfallet med 30% samtidigt som produktiviteten ökade med 5% gentemot motsvarande period 2021.

Genom effektiv processtyrning kontrollerar vi doseringar av ingående material i slutprodukterna och kan på så sätt möta produktspecifikationer med hög precision och undvika onödiga överdoseringar och maximera materialutnyttjandet.

Flera av våra produkter tillverkas av cellulosaråvara från FSC-märkt skog (Forest Stewardship Council). Val av FSC-certifierade ingredienser bidrar till miljövänliga och hållbara produkter.

Små men enkla åtgärder som att ta bort engångskaffemuggar i företagets lunchrum har gjorts för att reducera användningen av onödigt engångsmaterial.